ВАРИАНТ 1 - с 2 спринцовки движещи се

едновременно с еднаква скорост

ВАРИАНТ 2 - с 2 спринцовки движещи

се самостоятелно с различна скорост

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Инфузионната помпа служи за продължително плавно дозирано вливане на инфу-зионни разтвори по венозен път. Това се извършва при точно определен режим, в зависимост от предписанието на лекаря. Помпата намира приложение във всички отделения по реанимация и интензивни грижи, хирургия, кардиология, онкология, неонатология и др.

Апарата е въведен за използване в здравната мрежа от 26 октомври 1993.

 

Принцип на работа:

Конструкцията на апарата осигурява равно мерно постъпателно движение  на бута лото на спринцовката и бързо ръчно преместване на тласкача в двете посоки за закрепване и настройване на спринцовка-та.Управлението на работата на помпата се извършва от електронен блок с микропроцесор подсигуряващ висока точност на скоростта на инфузия. Програмирането на режима на работа на помпата се извършва чрез бутоните на клавиатурата. Звукова и светлинна индикация сигнализира при край на инфузията, при спиране на движението на тласкача предизвикано от прегъване на тръбопровода или запушване на иглата. Помпата запаметява зададения й режим при спиране на захранването и след възстановяването му продължава работа.

По желание на клиента във вариант 1 се вгражда акумулаторна батерия. 

Антидекубиталният дюшек ДЕКУБИТАЛ намира ефикасно приложение при профилактика и терапия на пациенти , изложени на опасност от поява или с вече образувал се декубитус. Навременната му употреба в периодите на следоперативно лечение или при по-продължителни периоди на залежаване подобрява циркулацията на течностите в местата  на притискане на тялото на пациента  и предотвратява образуването на рани. 

Принцип на работа:

Антидекубиталният дюшек  се състои от апаратна част и  пневматичен дюшек. Пневматичният дюшек е съставен от 30 отделни модула, свързани в две автономни пневмосистеми, поставени в калъф. Напълването и изпразването на двете пневмосистеми се извършва автоматично от апаратната част,  в режим на строго определена последователност, която подсигурява лечебния ефект. Апаратът се настройва в зависимост от теглото на пациента. Калъфът на дюшека  се отваря цип и има възможност за свалане за пране и дезинфекция. Модулният принцип на изграждане на дюшека позволява бързо и лесно оформяне на дюшек с различна дължина според височината на пациента и лесна подмяна при дефектиране на модул.

ИНФУЗИОННА ПОМПА

АНТИДЕКУБИТАЛЕН  ДЮШЕК -  ДЕКУБИТАЛ

ПРОДУКТИ

ДЕКУБИТАЛ притежава сертификат 255-II/20.3.06 на ИА СИ”-София и разрешение 55/16.02.06 на АХУ към МТСП—София.Съотвества на ТС01.02.2003,БДС EN 60601:03/тт18.19.20/,БДС EN 60529:03/тт5,6/,БДС ЕN 60068-2-6:03,БДС ЕN 60068-2-29:03,БДС ЕN ISO 11201+AC

Технически данни:

· Захранващо н - е :  230 VAC , 50 Hz

· Обем на използв.спринцовки : 50 ml

· Скорост на инфузия: 0.1 - 99.9 ml/h

· Макс. консумирана мощност :

             - 6 VA за вариант 1

             - 24 VА за вариант 2

· Точност на дозиране:          ± 2 %

· Степен на защита :             IP30

· Работно положениехор. и вер.

· Работна температура:  +10°C ÷ +40°C

· Влажност:                             30%÷80%

· Маса:          - 3.3 kg за вариант 1                                                - 3,9 kg за вариант 2

· Габаритни размери:320x200x160 mm                   

· Захранване:            230 VAC , 50 Hz

· Макс. консумирана мощност: 8 VA

· Макс. работно налягане: 10.5kPa  

· Продължителност на терапията:

                                       неограничено   

· Размери на дюшека : 1800x900 mm

· Работна температура : +10°C ÷ +40°C

· Влажност:                             30%÷80%

· Маса:                                    5 kg

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА